සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයට වසර 40ක් සම්පූර්ණ වීම

සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයට වසර 40ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිති කරගෙන සෞඛ්‍ය උපදේශයන්ට අනුකූලව මාර්තු 01 දින පවත්වන ලද සර්ව ආගමික වැඩසටහන.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn