ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණය

කේ. එස්. වැලිවිට මහතා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී
(අභ්‍යන්තර විගණන)


📞 +94 11 7747283
 

ජි.ඒ.එස්. සුමනසේන මහත්මිය

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී
(මුදල් )

📞 +94 11 7747250
 

ඩබ්. ජී. කේ. රත්නායක මහතා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී
(සාමාජික සේවා)

📞 +94 11 7747225
 

ජේ. කේ. පී. ආර්. ජයවර්ධන මහතා

වැඩබලන නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී
(රැස්කිරීම් සහ සේවායෝජක සම්බන්ධතා)

📞 +94 11 7747297    

එච් එම් ඒ ජයන්ත කුමාර මහතා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (වැඩ ආවරණ)
(නීති)


📞 +94 11 7747240  
 

කේ. ජී. එන්. රත්නායක මහතා

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී
(පරිපාලන හා මානව සම්පත්)

📞 +94 11 7747240  
 

එම්. ඒ. කේ. අළුත්ගමගේ මහතා

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී
(ආයෝජන)

📞 +94 11 7747814  
 

ඩී. පී. වීරසේකර මහතා

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී
(තොරතුරු තාක්ෂණ)


📞 +94 11 7747826  
 

එච්. ජී. ඩී. එන් ප්‍රසන්න මහතා

වැඩබලන සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී
(සාමාජික ගිණුම්)
📞 +94 11 7747259
   

වී. එන්. ජයරත්න මහත්මිය

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී
(දායක මුදල් රැස්කිරීම්)

📞 +94 11 7747265  
 

පී. එල්. එල්. සී. පී. අල්විස් මහත්මිය

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී
(ක්‍රියාත්මක කිරීම් - කලාප 03)

📞 +94 41 2244671