ශාඛා

General offices

Office Location Tel. Nos. Fax Nos. E mail
නීති හා ක්‍රි.කිරීම
+94-11-2500809
+94-11-2501286
+94-11-2369897
+94-11-2500809
+94-11-2501286
+94-11-2369897
dgmenrd@sltnet.lk
නිති අංශය
+94-11- 2500809
+94-11- 2368159
agmlegaldiv@etfb.lk
mgrlegaldiv@etfb.lk
ක්‍රියාත්මක කිරීම්
+94-11- 2504982
+94-11- 2368159
ofrsharge@etfb.lk
biu@etfb.lk
අධිභාර අංශය
+94-11- 2368770
+94-11- 2368770
ව්‍යාපාර බුද්ධි ඒකකය / විශේෂ විමර්ශන ඒකකය
+94-11- 2368849
+94-11- 2368849
පරිපාලන හා මානව සම්පත්,
මුදල්, ආයෝජන, සැපයුම් සහ
සංඛ්‍යා ලේඛන අංශ
+94-11-2806432
+94-11-2806433
+94-11-2806435
+94-11-2806436
+94-11-2806835
+94-11- 2806833
පරිපාලන හා මානව සමිපත් කොටිඨාශය
+94-11- 2806434
+94-11- 2806833
dgma&hr@etfb.lk
dgmadminetfb@sltnet.lk
mgrhr@etfb.lk
mgra&hr@etfb.lk
මුදල් කොට්ඨාශය
+94-11- 2806278
+94-11- 2806832
dgmfin@etfb.lk
agmfin@etfb.lk
mgrfin@etfb.lk equity@etfb.lk
finance@etfb.lk
mrtfinpay@etfb.lk
finetfb@sltnet.lk
finspetfb@sltnet.lk
ආයෝජන කොට්ඨාශය
+94-11-2806277
+94-11-2806574
+94-11- 2806831
dgminv@etfb.lk
dgminvestment @sltnet.lk
mgrinv@etfb.lk
සැපයුම් අංශය
+94-11- 2806433
+94-11- 280-6833
mgrsup@etfb.lk
සංඛ්‍යා ලේඛන අංශය
+94-11- 2806435
අභ්‍යන්තර විගණන ශිෂ්‍යත්‍ව
අංශය ස්වයංරැකියා හා සංක්‍රමණිකමණ සේවා
සහ තැපැල් ික
+94-11-2368162
+94-11-2368163
+94-11-2368176
+94-11- 2368616
අභ්‍යන්තර විගණන
+94-11- 2368073
+94-11- 2368073
dgmaudit@etfb.lk
dgmiaetfb@sltnet.lk
mgraudit@etfb.lk
තැපැල් අංශය
Content
+94-11- 2368162
mgrpostal@etfb.lk
ශිෂ්‍යත්‍ව අංශය
+94-11- 2368162
ofrschl@etfb.lk
mgrpost@etfb.lk
ස්වයංරැකියා හා සංක්‍රමණික සේවා
+94-11- 2501082
+94-11- 2501082
agmenfslf@etfb.lk

කලාප 1 - ප්‍රාදේශීය කාර්යාල

Office Location Tel. Nos. Fax Nos. Email
කොළඹ 1-7
+94-11- 2368616
+94-11- 2368616
mgrcol1_7@etfb.lk
rocol1_7@etfb.lk
කොළඹ 8-15
+94-11- 2369698
+94-11- 2369698
mgrcol8_15@etfb.lk
rocol8_15@etfb.lk
කොළඹ දිස්ත්‍රික්
+94-11- 2806834
+94-11- 2806834
mgrcoldis@etfb.lk
rocoldis@etfb.lk
ගමිපහ
අංක 58B,
මේරි බිසෝ මාවත,
ගම්පහ
+94-33- 2234520
+94-33- 2234520
mgrgam@etfb.lk
rogam@etfb.lk
ගාල්ල
නො 30/1,
ශ්‍රී දේවමිත්ත මාවත,
ගාල්ල
+94-91- 2245814
+94-91- 2245814
mgrgall@etfb.lk
rogall@etfb.lk
කලුතර
නො.294,
ගාලු පාර, කලුතර,
ශ්‍රී ලංකාව .
+94-34- 2237722
+94-34- 2237722
mgrkalu@etfb.lk
rokalu@etfb.lk

කලාප 2 - ප්‍රාදේශීය කාර්යාල

Office Location Tel. No. Fax No. Email
මහනුවර
නො.79,
නිවාස මහලේකමි කාර්යාල,
ගොඩනැගිලල,
යටනුවර වීදිය,
මහනුවර. ශ්‍රී ලංකාව.
+94-81- 2233793
+94-81- 2233793
mgrkan@etfb.lk
rokan@etfb.lk
අනුරාධපුර
නො.87/25,
පළමු පටුමග ධර්මපාල මාවත,
අනුරාධපුර. ශ්‍රී ලංකාව
+94-25- 2222185
+94-25- 2222185
mgranu@etfb.lk
roanu@etfb.lk
කුර‍ැණෑගල
නො.55/4, සර් ජේන් කොතලාවල මාවත,
දඹුල්ල පාර,
කුර‍ැණෑගල.
ශ්‍රී ලංකාව
+94-37-2228194,
+94-37-2056394
+94-37- 2228194
mgrkur@etfb.lk
rokur@etfb.lk
කෑගල්ල
පළමු මහල,
නො.247, මහවීදිය,
කෑගල්ල.
ශ්‍රී ලංකාව
+94-35- 2222991
+94-35- 2222991
mgrkeg@etfb.lk
rokeg@etfb.lk
යාපනය
නො: 86 ½,
නවලර් පාර
, යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව
+94-21- 2220010
+94-21- 2220010
mgrjaff@etfb.lk
rojaff@etfb.lk
වවුනියාව
නො: 69/1/1,
මිල් පාර,
වවුනියාව, >ශ්‍රී ලංකාව
+94-24- 2228225
+94-24- 2228225
mgrvavu@etfb.lk
rovavu@etfb.lk
නුවරඑළිය
නො: 164,
නුවර පාර,
නුවරඑළිය, ශ්‍රී ලංකාව
+94-52-2224457
+94-52-2224475
+94-52- 2224475
mgrnuwa@etfb.lk
ronuwa@etfb.lk
ත්‍රිකුණාමලය
නො: 455,
නුවර පාර,
ත්‍රිකුණාමලය, ශ්‍රී ලංකාව
+94-26- 2056606
+94-26- 2056606
mgrtrin@etfb.lk
rotrin@etfb.lk
හැටන් (උප කාර්යාලය)
නො 1ඒ,
ගිනිගත්හේන පාර,
හැටන්
+94-51- 2223840
+94-51- 2223840
mgrhat@etfb.lk
rohat@etfb.lk

කලාප 3 - ප්‍රාදේශීය කාර්යාල

Office Location Tel. Nos. Fax Nos Email
රත්නපුර
නො 53/1/2,
සේනානායක මාවත,
රත්නපුර
+94-45- 2222529
+94-45- 2222930
mgrratn@etfb.lk
roratn@etfb.lk
මාතර
නො 63/2,
කාලිදාස මාවත,
මාතර
+94-41-2224366
+94-41-2237607
+94-41- 2231877
mgrmat@etfb.lk
romat@etfb.lk
බදුල්ල
අංක. 9 බී,
ගඟබඩ පාර, බදුල්ල
+94-55-2224482
+94-55-2225357
+94-55- 2230779
mgrbadu@etfb.lk
robadu@etfb.lk
හම්බන්තොට
අංක. 57,
විල්මට් වීදිය, හම්බන්තොට
+94-47-2222460
+94-47-2222462
+94-47- 2222460
mgrham@etfb.lk
roham@etfb.lk
අම්පාර
නො 12/A,
මල්වත්ත පාර, අම්පාර
+94-63- 2222845
+94-63- 2224882
mgramp@etfb.lk
roamp@etfb.lk