අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

වෛද්‍ය නිහාල් ජයතිලක මහතා

සභාපති/ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී
     

ආර්.ඒ.එල් උදය කූමාර මහතා

අධ්‍යක්ෂ
 

ජූඩ් ඩිනාල් පීරිස් මහතා

අධ්‍යක්ෂ
 

නීල් උමගිලිය
මහතා

අධ්‍යක්ෂ
     

ඊ. ඒ. ඒකනායක මහත්මිය

අධ්‍යක්ෂ
 

ආරියසේන ගාල්ලගේ මහතා

අධ්‍යක්ෂ
     

එල්. එස්. දේවේන්ද්‍ර මහතා

අධ්‍යක්ෂ
 

කේ.ඩී.රණසිංහ
මහතා

අධ්‍යක්ෂ
     

ඩබ්.එම්. නුරාජිත් සිං මහතා

අධ්‍යක්ෂ