අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

ඩී. එල්. පී රෝහණ අභයරත්න මහතා

සභාපති/ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී
     

නීල් උමගිලිය
මහතා

අධ්‍යක්ෂ
     

උදේශ් අයි.ඩබ්. සෙනවිරත්න මහතා

අධ්‍යක්ෂ
 

ජූඩ් ඩිනාල් පීරිස් මහතා

අධ්‍යක්ෂ
 

ඊ. ඒ. ඒකනායක මහත්මිය

අධ්‍යක්ෂ
 

ආරියසේන ගාල්ලගේ මහතා

අධ්‍යක්ෂ
     

එල්. එස්. දේවේන්ද්‍ර මහතා

අධ්‍යක්ෂ
 

කේ.එස් දයාරත්න
මෙනවිය

අධ්‍යක්ෂ
     

ඩබ්.එම්. නුරාජිත් සිං මහතා

අධ්‍යක්ෂ