கிளை வலையமைப்பு

வலயம் 1

கொழும்பு 1 - 7

 21 ஆம் மாடி,
       “மெஹவர பியஸ”       
       கிருள வீதி,       
       நாராஹேன்பிட்ட,       
       கொழும்பு 05.

 +94 11 7747295
 +94 11 7747293
  mgrcol1_7@etfb.lk
        rocol1_7@etfb.lk 

கொழும்பு 8 - 15

  21 ஆம் மாடி,
       “மெஹவர பியஸ”       
       கிருள வீதி,       
       நாராஹேன்பிட்ட,       
       கொழும்பு 05.

 +94 11 7747279
 +94 11 7747279
   mgrcol8_15@etfb.lk
        rocol8_15@etfb.lk

கொழும்பு மாவட்டம்

  21 ஆம் மாடி,
       “மெஹவர பியஸ”       
       கிருள வீதி,       
       நாராஹேன்பிட்ட,       
       கொழும்பு 05.

 +94 11 7747288
 +94 11 7747288
  mgrcoldis@etfb.lk

கம்பஹா

  இல 58பீ,
       மேரி பிசோ மாவத்தை,
       கம்பஹா.   

 +94 33 2234520
 +94 33 2234520
  mgrgam@etfb.lk
       rogam@etfb.lk

காலி

  இல 30/1,
       ஶ்ரீ தேவமித்த      மாவத்தை,  
       காலி.

 +94 91 2245814
 +94 91 2245814 

   mgrgall@etfb.lk
        rogall@etfb.lk

களுத்துறை

  இல 294,
       காலி வீதி,
       களுத்துறை வடக்கு,
       களுத்துறை.

 +94 34 2237722
 +94 34 2237722
   mgrkalu@etfb.lk
        rokalu@etfb.lk

வலயம் 2

கண்டி

  இல 79,
       வீடமைப்பு  செயலகக்
       கட்டிடம்,
       யட்டிநுவர வீதி,
       கண்டி,

 +94 81 2233793
 +94 81 2233793
  mgrkan@etfb.lk
       rokan@etfb.lk

அனுராதபுரம்

  இல 87/25,
       முதலாம் ஒழுங்கை,
       தர்மபால மாவத்தை,
       அநுராதபுரம்.

 +94 25 2222185
 +94 25 2222150
   mgranu@etfb.lk
        roanu@etfb.lk

குருநாகல்

  இல 27,
       இலங்கை
       செஞ்சிலுவைக்  கட்டிடம்,
       கச்சேரி வீதி,
       குருநாகல்.

 +94 37 2228194
 +94 37 2056394
  mgrkur@etfb.lk
       rokur@etfb.lk

கேகாலை

 இல 247/1,
      பிரதான வீதி,
      கேகாலை.   

 +94 35 2222991
 +94 35 2222991 
  mgrkeg@etfb.lk
       rokeg@etfb.lk

யாழ்ப்பாணம்

  இல 86 ½,
       முதலாம் மாடி,
       நாவலர் வீதி,
       யாழ்ப்பாணம்.

 +94 21 2220010
 +94 21 2220010

  mgrjaff@etfb.lk
       rojaff@etfb.lk

வவுனியா

  இல 69/1/1,
       மில் வீதி,
       வவுனியா

 +94 24 2228225
 +94 24 2228225
   mgrvavu@etfb.lk
        rovavu@etfb.lk

நுவரெலியா

  இல 164,
       கண்டி வீதி,
       நுவரெலியா.

  +94 52 2224457
        +94 52 2224475
   +94 52 2224475
    mgrnuwa@etfb.lk
        ronuwa@etfb.lk

திருகோணமலை

  இல 455,
       அந்தும்குளம்,
       கண்டி வீதி,
       திருகோணமலை.

  +94 26 2056606
   +94 26 2056606
   mgrtrin@etfb.lk
        rotrin@etfb.lk

வலயம் 3

 
எம்முடன் தொடர்புகொள்ள

 

திருமதி. பி.எல்.எல்.சி.பி. அல்விஸ் – (உ.பொ.மு.)
+94 41 2244671
+94 41 2244671
agmregion3@etfb.lk
ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் சபை
இல 63/2,
காலிதாஸ மாவத்தை,
மாத்தறை.

இரத்தினபுரி

  இல. 53/1/2,
       சேனாநாயக்க மாவத்தை,
       இரத்திணபுரி.

 +94 45 2222930
       +94 45 2222529
 +94 45 2222529
  mgrratn@etfb.lk
        roratn@etfb.lk

மாத்தறை

  இல 63/2,
       காலிதாஸ மாவத்தை,
       மாத்தறை.

 +94 41 2224366
       +94 41 2231877
       +94 41 2222625
 +94 41 2231877
  mgrmat@etfb.lk
       romat@etfb.lk

பதுளை

  இல 9 பீ,
       கங்கபட்ட வீதி,
       பதுளை.

 +94 55 2224482
       +94 55 2225357
 +94 55 2230779
  mgrbadu@etfb.lk
       robadu@etfb.lk

ஹம்பாந்தோட்டை

  இல 57,
       வில்மட் வீதி,
       ஹம்பாந்தோட்டை. 

 +94 47 2222460
       +94 47 2222462
       +94 472220655
 +9447 2222460
  mgrham@etfb.lk
       roham@etfb.lk

அம்பாறை

  இல 12/ஏ,
       மல்வத்தை வீதி,
       அம்பாறை.

 +94 63 2224845
 +94 63 2224882

  mgramp@etfb.lk
       roamp@etfb.lk