எம்முடன் தொடர்புகொள்ள

தலைமை அலுவலகம்

ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் சபை,

19 - 23 மாடிகள்,
“மெஹவர பியஸ”,
த.பெ. 807,
கிருள வீதி,
நாராஹேன்பிட்ட,
கொழும்பு 05,

    +94 11 7747200
         +94 11 7747800
         +94 11 2581704
         +94 11 2368162
         +94 11 2368163
         +94 11 2369897
         +94 11 2369116

         +94 11 2369120
         +94 11 2369056
         +94 11 2369038
         +94 11 2369057
         +94 11 2369106
         +94 11 2368058
         +94 11 2368542

    +94 11 2503917

விசாரணைகள்

விசாரணைகள்

பொது விசாரணைகள் : inquiry@etfb.lk
அங்கத்துவ சேவைகள் memserv@etfb.lk
பங்களிப்புத் தொகை : contcoll@etfb.lk
முறைப்பாடுகள் : complaint@etfb.lk