சிரேஷ்ட முகாமைத்துவம்

திரு. கே.எஸ்.வெலிவிட்ட

பி.பொ.மு.
(உள்ளக கணக்காய்வு)


📞 +94 11 7747283
 

திருமதி. ஜீ.ஏ.எஸ். சுமனசேன

பி.பொ.மு.
(நிதி)


📞 +94 11 7747250
 

திரு. டபிள்யு.ஜீ.கே. ரத்நாயக்க

பி.பொ.மு.
(அங்கத்துவ சேவைகள்)


📞 +94 11 7747225
 

திரு. ஜே.கே.பி.ஆர். ஜயவர்தன

பி.பொ.மு.
(அமுலாக்கல் – வலயம் 1)

📞 +94 11 7747297  
 

Mr. H. M. A. Jayantha Kumara

DGM (Covering up)
(Legal)


📞 +94 11 7747240  
 

திரு. AKGN Rathnayake

உ.பொ.மு .
(நிர்வாகம் மற்றும் மனிதவளம்)

📞 +94 11 7747240  
 

திரு. எம்.ஏ.கே.அழுத்கமகே

உ.பொ.மு.
(நிதி)

📞 +94 11 7747814  
 

திரு. டி.பி. வீரசேகர

உ.பொ.மு.
(தகவல் தொழில்நுட்பம்)


📞 +94 11 7747826  
 

திரு. எச்.ஜீ.டி.என். பிரசன்ன

உ.பொ.மு.
(அங்கத்துவ சேவைகள்)

📞 +94 11 7747259
   

திருமதி. வீ.என். ஜயரத்ன

உ.பொ.மு.
(பங்களிப்பு சேகரிப்பு மற்றும் தண்டம்)
📞 +94 11 7747265  
 

திருமதி. பி.எல்.எல்.சி.பி. அல்விஸ்

உ.பொ.மு.
(அமுலாக்கல் – வலயம் 3 மற்றும் சுயதொழில்)

📞 +94 41 2244671