பணிப்பாளர்கள் சபை

Dr. Nihal Jayathilaka

தவிசாளர்/ பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்
     

திரு. ஆர்.ஏ.எல். உதய குமார

பணிப்பாளர்
 
ළඉරඝ

திரு. ஜூட் டினால் பீரிஸ்
 

பணிப்பாளர்
 

திரு. நீல் உமக்லியா
 

பணிப்பாளர்
     

திருமதி. ஈ.ஏ. ஏக்கநாயக்க

பணிப்பாளர்
 

திரு. ஆரியசேன கால்லகே

பணிப்பாளர்
     

திரு. திரு.லெஸ்லி தேவேந்திர

பணிப்பாளர்
 

திரு. கே.டி. ரணசிங்க
 

பணிப்பாளர்
     

திரு. டபிள்யூ.எம். நூராஜித் சிங்

பணிப்பாளர்