பணிப்பாளர்கள் சபை

Mr. D.L.P. Rohana Abeyaratne

தவிசாளர்/ பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்
     

திரு. நீல் உமக்லியா
 

பணிப்பாளர்
     

Mr. Udesh I. W. Seneviratna

பணிப்பாளர்
 

திரு. ஜூட் டினால் பீரிஸ்
 

பணிப்பாளர்
 

திருமதி. ஈ.ஏ. ஏக்கநாயக்க

பணிப்பாளர்
 

திரு. ஆரியசேன கால்லகே

பணிப்பாளர்
     

திரு. திரு.லெஸ்லி தேவேந்திர

பணிப்பாளர்
 

Mrs. K. S. Dayaratne

DIRECTOR
     

திரு. டபிள்யூ.எம். நூராஜித் சிங்

பணிப்பாளர்