முகாமையாளர்கள்

திருமதி.ஏ. விதானபத்திரண

முகாமையாளர்
(நலன் கோரல்கள்)

📞 +94 11 7747230

திரு. ஏ.ஜே.ஆர். அநுர

முகாமையாளர்
(சுயதொழில்)

📞 +94 11 7747249

திருமதி. ஏ.கே.என். பிரசாங்கனீ

முகாமையாளர்
(சட்டம்)

📞 +94 11 2806166

திருமதி. ஏ.எச்.என். பிரியன்தி

நிதி முகாமையாளர்
(நலன் கொடுப்பனவு)

📞 +94 11 7747224

திரு.பீ.டி. வடுகே

முகாமையாளர்
(தகவல் தொழில்நுட்பம்)

📞 +94 11 7747807

திரு. பீ. சரத்

முகாமையாளர்
(පநிர்வாகம் மற்றும் மனிதவளம்)

📞 +94 11 7747816

திருமதி. எச்.எம்.சீ. தமயன்தி

நிதி முகாமையாளர்
(முதலீடுகள்)

📞 +94 11 7747816

திரு. எச்.கே.கே.பி. புஷ்பகுமார

முகாமையாளர்
(தண்டப்பணம்)

📞 +94 11 7747266

திருமதி. ஐ. விஜேதுங்க

முகாமையாளர் (அங்கத்தவர் கணக்கு சிறிய வகை)

📞 +94 11 7747254

திருமதி. கே.எம்.டி.ஏ.யு. குணவர்தன

நிதி முகாமையாளர்
(பங்களிப்புத் தொகை சேகரிப்பு)

📞 +94 11 7747260

திரு.கே.எச்.எம். கருணாரத்ன

முகாமையாளர்
(முதலீடுகள்)

📞 +94 11 7747299

செல்வி.எம்.ஏ.டபிள்யு.குமுதுனி

முகாமையாளர்
(நிதி)

📞 +94 11 7747251

திரு. என்.ஜீ. பிமன்த

முகாமையாளர் (உள்ளக கணக்காய்வு)

📞 +94 11 7747284

திருமதி. என்.ஆர்.என்.பெர்னாந்து

முகாமையாளர்
(நிதி)

📞 +94 11 7747815

திரு. ரி.எச்.சி.பி. குமார

முகாமையாளர்
(உற்பத்தித்திறன்)

📞 +94 11 7747222

திரு. ஆர். டீன்

முகாமையாளர் (அங்கத்துவ கணக்குகள் – விசேட அலகு)


திருமதி. எஸ்.ஆர்.எஸ். புன்சிஹேவா

முகாமையாளர்
(சட்டம்)

📞 +94 11 7747269

திருமதி. எஸ்.பி. ராஜபக்‌ஷ

முகாமையாளர்
(சட்டம்)

📞 +94 11 7747270

திருமதி. எஸ். வீரசிங்க

முகாமையாளர்
(மனிதவளம்)

📞+94 11 7747237

திரு. ரி.எம்.ஐ. எமிடோன்

முகாமையாளர்
(பெறுகை)

📞 +94 11 7747235

Mr. R.T Wickramarathna

Manager
(Finance )


📞 +94 11 7747251

திருமதி. டபிள்யு.ஆர். நன்தசீலி

முகாமையாளர்
(கோரல் தீர்மானிப்பு)

📞 +94 11 7747226

ஏ.ஜீ.ஜீ. குனேந்திர

பிராந்திய முகாமையாளர்
(காலி)

📞 +94 91 2231129

பீ.பீ. சுதுபண்டா

பிராந்திய முகாமையாளர்
(நுவரெலியா)

📞 +94 52 2224457

திருமதி. சீ. அபேகுணசேகர

பிராந்திய முகாமையாளர்
(மாத்தறை)

📞 +94 41 2224366

திரு.டி.எம்.கே.ஜீ.ஏ.தஸாநாயக்க

பிராந்திய முகாமையாளர்
(கண்டி)

📞 +94 81 2237525

திரு. டி.டி. குலரத்ன

பிராந்திய முகாமையாளர்
(இரத்தினபுரி)

📞 +94 45 2222930

திரு. டி.கே.எஸ்.எஸ். திசாநாயக்க

பிராந்திய முகாமையாளர்
(ஹம்பந்தோட்டை)

📞 +94 47 2222460

திரு. டி.கே.டபிள்யு. சோலங்கஆரச்சி

பிராந்திய முகாமையாளர் (கம்பஹா)

📞 +94 33 2234520

திருமதி. ஈ.எம்.எஸ்.கே. ஏக்கநாயக்க

பிராந்திய முகாமையாளர்
(குருநாகல்)

📞 +94 37 2056394

எச்.எம். அநுர குமார

பிராந்திய முகாமையாளர்
(களுத்துறை)

📞 +94 34 2223040

திரு. எச்.பி. சந்திம

பிராந்திய முகாமையாளர்
(அநுராதபுரம்)

📞 +94 25 2222150

திருமதி.ஜே.என்.எஸ்.பீ. தென்னகோன்

பிராந்திய முகாமையாளர்
(கேகாலை)

📞 +94 35 2222991

திரு.ஜே. தமிழழகன்

பிராந்திய முகாமையாளர்
(யாழ்ப்பாணம்)

📞 +94 21 2220010

திரு.கே.என். அசோக்க

பிராந்திய முகாமையாளர்
(கொழும்பு 8 - 15)

📞 +94 11 7747279

திரு.எம்.ஏ. சந்திரசேன

பிராந்திய முகாமையாளர்
(கொழும்பு 1 - 7) v 📞 +94 11 7747295

திரு. என்.கே.யூ.கே. நாகசிங்க

பிராந்திய முகாமையாளர்(பதுளை)

📞 +94 55 2224482

திரு. சாகர ஹேவாகம

பிராந்திய முகாமையாளர்
(திருகோணமலை)

📞 +94 26 2056606

திருமதி. எஸ்.எம். குணசிங்க

பிராந்திய முகாமையாளர்
(வவுனியா )

📞 +94 24 2228225

Ms. J.C. Jasinghaarachchci

Acting Regional Manager
(Ampara)


📞 +94 063 2222845

Mr. H.P. Perera

Acting Regional Manager
(Colombo District - Maharagama)