கிளைகள்

General offices

Office Location Tel. Nos. Fax Nos. E mail
சட்ட மற்றும் அமுலாக்கல் அலுவலகம்
+94-11-2500809
+94-11-2501286
+94-11-2369897
+94-11-2500809
+94-11-2501286
+94-11-2369897
dgmenrd@sltnet.lk
சட்டப் பிரிவு
+94-11- 2500809
+94-11- 2368159
agmlegaldiv@etfb.lk
mgrlegaldiv@etfb.lk
அமுலாக்கல் பிரிவு
+94-11- 2504982
+94-11- 2368159
ofrsharge@etfb.lk
biu@etfb.lk
தண்டப்பணம்
+94-11- 2368770
+94-11- 2368770
வியாபார புலமைப் பிரிவு /
விசேட புலனாய்வுப் பிரிவு
+94-11- 2368849
+94-11- 2368849
நிர்வாகம் மற்றும் மனிதவள,
நிதி, முதலீட்டு மற்றும்
வழங்கல் பிரிவு
+94-11-2806432
+94-11-2806433
+94-11-2806435
+94-11-2806436
+94-11-2806835
+94-11- 2806833
நிர்வாக மற்றும் மனிதவளப் பிரிவு
+94-11- 2806434
+94-11- 2806833
dgma&hr@etfb.lk
dgmadminetfb@sltnet.lk
mgrhr@etfb.lk
mgra&hr@etfb.lk
நிதிப் பிரிவு
+94-11- 2806278
+94-11- 2806832
dgmfin@etfb.lk
agmfin@etfb.lk
mgrfin@etfb.lk equity@etfb.lk
finance@etfb.lk
mrtfinpay@etfb.lk
finetfb@sltnet.lk
finspetfb@sltnet.lk
முதலீட்டுப் பிரிவு
+94-11-2806277
+94-11-2806574
+94-11- 2806831
dgminv@etfb.lk
dgminvestment @sltnet.lk
mgrinv@etfb.lk
வழங்கல் பிரிவு
+94-11- 2806433
+94-11- 280-6833
mgrsup@etfb.lk
புள்ளிவிபரப் பிரிவு
+94-11- 2806435
உள்ளக கணக்காய்வு,
புலமைப் பரிசில்,
சுயதொழில் மற்றும் புலம்பெயர்
தொழிலாளர்கள் மற்றும் அஞ்சல் பிரிவு.
+94-11-2368162
+94-11-2368163
+94-11-2368176
+94-11- 2368616
உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவு
+94-11- 2368073
+94-11- 2368073
dgmaudit@etfb.lk
dgmiaetfb@sltnet.lk
mgraudit@etfb.lk
அஞ்சல் பிரிவு
Content
+94-11- 2368162
mgrpostal@etfb.lk
புலமைப் பரிசில் பிரிவு
+94-11- 2368162
ofrschl@etfb.lk
mgrpost@etfb.lk
சுயதொழில் மற்றும் புலம்பெயர்
தொழிலாளர்கள் மற்றும் அஞ்சல் பிரிவு.
+94-11- 2501082
+94-11- 2501082
agmenfslf@etfb.lk

வலயம் 1 – பிராந்திய அலுவலகங்கள்

Office Location Tel. Nos. Fax Nos. Email
கொழும்பு 1-7
+94-11- 2368616
+94-11- 2368616
mgrcol1_7@etfb.lk
rocol1_7@etfb.lk
கொழும்பு 8-15
+94-11- 2369698
+94-11- 2369698
mgrcol8_15@etfb.lk
rocol8_15@etfb.lk
கொழும்பு மாவட்டம்
+94-11- 2806834
+94-11- 2806834
mgrcoldis@etfb.lk
rocoldis@etfb.lk
கம்பஹா
இல 23, விஜேராம வீதி,
குயீன் மேரிஸ் மாவத்தை,
கம்பஹா. இலங்கை.
+94-33- 2234520
+94-33- 2234520
mgrgam@etfb.lk
rogam@etfb.lk
காலி
இல 80/சீ1,
ஹெவிலொக் பிளேஸ்
, காலி.
+94-91- 2245814
+94-91- 2245814
mgrgall@etfb.lk
rogall@etfb.lk
களுத்துறை
இல 294, காலி வீதி,
களுத்துறை வடக்கு,
இலங்கை
+94-34- 2237722
+94-34- 2237722
mgrkalu@etfb.lk
rokalu@etfb.lk

வலயம் 2 – பிராந்திய அலுவலகங்கள்

Office Location Tel. No. Fax No. Email
கண்டி
இல, 79, வீடமைப்பு செயலகம்,
யட்டிநுவர வீதி, கண்டி,
இலங்கை
+94-81- 2233793
+94-81- 2233793
mgrkan@etfb.lk
rokan@etfb.lk
அநுராதபுரம்
இல: 87/25, 1ஆவது ஒழுங்கை,
தர்மபால மாவத்தை,
அநுராதபுரம்,
இலங்கை.
+94-25- 2222185
+94-25- 2222185
mgranu@etfb.lk
roanu@etfb.lk
குருணாகல்
இல. 27,
இலங்கை செஞ்சிலுவைச் சங்க கட்டிடம்,
கச்சேரி வீதி,
குருணாகல​ இலங்கை.
+94-37-2228194,
+94-37-2056394
+94-37- 2228194
mgrkur@etfb.lk
rokur@etfb.lk
கேகாலை
1 ஆம் மாடி,இல: 247,
பிரதான வீதி,
கேகாலை,
இலங்கை
+94-35- 2222991
+94-35- 2222991
mgrkeg@etfb.lk
rokeg@etfb.lk
யாழ்ப்பாணம்
இல. 86 ½, நவலார் சாலை,
யாழ்ப்பாணம்,
இலங்கை
+94-21- 2220010
+94-21- 2220010
mgrjaff@etfb.lk
rojaff@etfb.lk
வவுனியா
இல.69/1/1,மில் வீதி,
வவுனியா,
இலங்கை
+94-24- 2228225
+94-24- 2228225
mgrvavu@etfb.lk
rovavu@etfb.lk
நுவரெலியா
இல:164, கண்டி வீதி,
நுவரெலியா,
இலங்கை
+94-52-2224457
+94-52-2224475
+94-52- 2224475
mgrnuwa@etfb.lk
ronuwa@etfb.lk
திருகோணமலை
இல:455, கண்டி வீதி,
திருகோணமலை,
இலங்கை.
+94-26- 2056606
+94-26- 2056606
mgrtrin@etfb.lk
rotrin@etfb.lk
ஹட்டன் (உப அலுவலகம்)
இல 9ஏ,
சுற்றுவட்ட வீதி, ஹட்டன்,
இலங்கை.
+94-51- 2223840
+94-51- 2223840
mgrhat@etfb.lk
rohat@etfb.lk

வலயம் 3 – பிராந்திய அலுவலகங்கள்

Office Location Tel. Nos. Fax Nos Email
இரத்தினபுரி
இல 90/1/1, பிரதான வீதி,
இரத்தினபுரி,
இலங்கை
+94-45- 2222529
+94-45- 2222930
mgrratn@etfb.lk
roratn@etfb.lk
மாத்தறை
இல 20,
சம்போதி மாவத்தை, பள்ளிமுள்ள,
மாத்தறை, இலங்கை
+94-41-2224366
+94-41-2237607
+94-41- 2231877
mgrmat@etfb.lk
romat@etfb.lk
பதுளை
இல. 230,
கெப்பிட்டிபொல வீதி,
பதுளை,
இலங்கை.
+94-55-2224482
+94-55-2225357
+94-55- 2230779
mgrbadu@etfb.lk
robadu@etfb.lk
ஹம்பாந்தோட்டை
இல:144, கன்னொருவ வீதி,
ஹம்பாந்தோட்டை,
இலங்கை
+94-47-2222460
+94-47-2222462
+94-47- 2222460
mgrham@etfb.lk
roham@etfb.lk
அம்பாறை
இல 12/ஏ,
மல்வத்தை வீதி,
அம்பாறை,
இலங்கை
+94-63- 2222845
+94-63- 2224882
mgramp@etfb.lk
roamp@etfb.lk