වාර්ෂික වාර්තා සම්මාන තරගාවලියේ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල, කාණ්ඩයේ ජය සේ.නි.භා. අරමුදල් මණ්ඩලයට

ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරි ආයතනයේ රාජ්‍ය අංශය වන රාජ්‍ය මූල්‍ය ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සංගමය (APFASL) විසින් සංවිධානය කල වාර්ෂික වාර්තා සම්මාන තරගාවලියේ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල, අධිකාරි සහ කොමිෂන් සභා කාණ්ඩයේ ජයග්‍රාහකයා ලෙස 2018 වසරේදීද අඛණ්ඩව දෙවන වරටත් සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය. මෙම සම්මාන උළෙල 2021 පෙබරවාරි 22 වන දින BMICH හිදී සිදුකරන ලදි.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයට වසර 40ක් සම්පූර්ණ වීම

සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයට වසර 40ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිති කරගෙන සෞඛ්‍ය උපදේශයන්ට අනුකූලව මාර්තු 01 දින පවත්වන ලද සර්ව ආගමික වැඩසටහන.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn