தரவிறக்கம்

தொழில் வழங்குநர் பதிவு ஆர் 1, ஆர் 4 படிவங்கள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள்

மாதிரிப் படிவம் II திருப்பி அனுப்புதல், இணக்கக் கூற்று, சாராம்சம் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள்

கோரல் விண்ணப்பம்

மரண நலன் கோரிக்கை விண்ணப்பம் - VIII, VIII-A, VIII-B, VIII-C

More Details

Completion of death claim application - Form VIII is mandatory when applying for benefits of a deceased member.

If the deceased member has worked in several institutions, has been absorbed into the pension status in a local government institution or if several applicants are applying for benefits, the following applications should also be completed.

More Details

සෙසු ඉල්ලුම්කරුවන් විසින් සම්පූර්ණ කල යුතුයි

More Details

To be completed by the Employer for the employees who were absorbed into the pension scheme of the local government service

நலன் கோரல்

சுயதொழிலாளர் விண்ணப்பம்

ஈ.சேவைகள்

சுற்றுலா விடுதி முன்பதிவு

பிரசுரங்கள்

மற்ற தரவிறக்கம்