ශාඛා ජාලය

කලාප 1

‍කොළඔ 1 - 7

  21 මහල,
       "මෙහෙවර පියස",
      කිරුළ පාර,
      නාරාහේන්පිට,
      කොළඹ 05

 +94 11 7747295
 +94 11 7747293
  mgrcol1_7@etfb.lk
        rocol1_7@etfb.lk 

කොළඹ 8-15

  21 මහල,
       "මෙහෙවර පියස",
      කිරුළ පාර,
      නාරාහේන්පිට,
      කොළඹ 05

 +94 11 7747279
 +94 11 7747279
   mgrcol8_15@etfb.lk
        rocol8_15@etfb.lk

කොළඹ දිස්ත්‍රික්

  21 මහල,
       "මෙහෙවර පියස",
      කිරුළ පාර,
      නාරාහේන්පිට,
      කොළඹ 05

 +94 11 7747288
 +94 11 7747288
  mgrcoldis@etfb.lk

ගම්පහ

 6 වන මහල "ලක්සියනේ මන්දිරය", බණ්ඩියමුල්ල, ගම්පහ

 +94 33 2234520
 +94 33 2234520
  mgrgam@etfb.lk
       rogam@etfb.lk

ගාල්ල

  නො 30/1,
       ශ්‍රී දේවමිත්ත මාවත,
       ගාල්ල

 +94 91 2245814
 +94 91 2245814 

   mgrgall@etfb.lk
        rogall@etfb.lk

කළුතර

  නො 294,
       ගාලුපාර,
       කළුතර උතුර, කළුතර

 +94 34 2237722
 +94 34 2237722
   mgrkalu@etfb.lk
        rokalu@etfb.lk

කලාප 2

මහනුවර

  නො: 79,
       නිවාස මහලේකම් කාර්යාල         ගොඩනැගිල්ල,
       යටිනුවර වීදිය,
       මහනුවර

 +94 81 2233793
 +94 81 2233793
  mgrkan@etfb.lk
       rokan@etfb.lk

අනුරාධපුරය

  නො 87/25,
       පළමු පටුමග,        
       ධර්මපාල මාවත,
       අනුරාධපුරය

 +94 25 2222185
 +94 25 2222150
   mgranu@etfb.lk
        roanu@etfb.lk

කුරුණෑගල

  නො 27,
       ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස
       ගොඩනැගිල්ල,
       කච්චේරිය පාර,
       කුරුණෑගල

 +94 37 2228194
 +94 37 2056394
  mgrkur@etfb.lk
       rokur@etfb.lk

කෑගල්ල

නො 247/1,
      මහවීදිය,
      කෑගල්ල.  

 +94 35 2222991
 +94 35 2222991 
  mgrkeg@etfb.lk
       rokeg@etfb.lk

යාපනය

නො: 86 ½,
      පළමු මහල,
      නවලර් පාර,
      යාපනය

 +94 21 2220010
 +94 21 2220010

  mgrjaff@etfb.lk
       rojaff@etfb.lk

වවුනියාව

  නො: 69/1/1,
       මිල් පාර,
       වවුනියාව

 +94 24 2228225
 +94 24 2228225
   mgrvavu@etfb.lk
        rovavu@etfb.lk

නුවරඑළිය

  නො: 164,
       නුවර පාර,
       නුවරඑළිය

  +94 52 2224457
        +94 52 2224475
   +94 52 2224475
    mgrnuwa@etfb.lk
        ronuwa@etfb.lk

ත්‍රිකුණාමලය

  නො: 455,
       අන්දුම්කුලම්,
       නුවර පාර,
       ත්‍රිකුණාමලය

  +94 26 2056606
   +94 26 2056606
   mgrtrin@etfb.lk
        rotrin@etfb.lk

කලාප 3

 
ඇමතුම් තොරතුරු

පී. එල්. එල්. සී. පී. අල්විස් මහත්මිය – (සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී)
+94 41 2244671
+94 41 2244671
agmregion3@etfb.lk

සේවා නියුක්තයනගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය
කළාප කාර්යාලය – මාතර
නො 63/2,
කාලිදාස මාවත ,
මාතර

රත්නපුරය

  නො 53/1/2,
       සේනානායක මාවත,
       රත්නපුර

 +94 45 2222930
       +94 45 2222529
 +94 45 2222529
  mgrratn@etfb.lk
        roratn@etfb.lk

මාතර

  නො 63/2,
       කාලිදාස මාවත,
       මාතර

 +94 41 2224366
       +94 41 2231877
       +94 41 2222625
 +94 41 2231877
  mgrmat@etfb.lk
       romat@etfb.lk

බදුල්ල

  අංක. 9 බී,
       ගඟබඩ පාර,
       බදුල්ල

 +94 55 2224482
       +94 55 2225357
 +94 55 2230779
  mgrbadu@etfb.lk
       robadu@etfb.lk

හම්බන්තොට

  අංක. 57,
       විල්මට් වීදිය,
       හම්බන්තොට 

 +94 47 2222460
       +94 47 2222462
       +94 472220655
 +9447 2222460
  mgrham@etfb.lk
       roham@etfb.lk

අම්පාර

  නො 12/A,
       මල්වත්ත පාර,
       අම්පාර

 +94 63 2224845
 +94 63 2224882

  mgramp@etfb.lk
       roamp@etfb.lk