සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

සාදරයෙන් පිළිගනිමු සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල 1980 අංක 46 දරණ සේ.නි.භා.අ. පනතෙහි විධිවිධාන යටතේ 1981 මාර්තු 01 වැනි දින ස්ථාපිත කරන ලදි. ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන්ගේ සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල එය ඔබගේ සම්පතකි අපි ඔබේ අනාගතය ආරක්ෂා කරන්නෙමු
විශේෂ
මාර්ගෝපදේශ

Test

 

බාගතකිරීම්

වෙනත්...

ℹ️  ස්වයංරැකියා හා සංක්‍රමණික සේවා සාමාජිකත්වය /  e-Services / නිවාඩු නිකේතන වෙන්කිරීම / ප්‍රකාශන / සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචිය / පනත  

සේවායෝජකයා සම්බන්ධ

ℹ️  සේවායෝජක ලියාපදිංචිය / ආර් 1 ආර්4 පොරම / ආකෘති ii වාර්තා

හිමිකම් ඉල්ලුම්පත්

ℹ️  සාමාන්‍ය හිමිකම්/ මරණ හිමිකම් / ප්‍රතිලාභ හිමිකම්

නිවාඩු නිකේතන

සාදරයෙන් පිළිගනිමු

සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය

සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල 1980 අංක 46 දරණ සේ.නි.භා.අ. පනතෙහි විධිවිධාන යටතේ 1981 මාර්තු 01 වැනි දින ස්ථාපිත කරන ලදි. මෙම අරමුදල සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය විසින් පාලනය කරනු ලබන අතර වර්තමානයේදී සේ.නි.භා.අ. මණ්ඩලය, මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය භාර ගරු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. මෙකී පනතේ විධිවිධාන ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් නිකුත් කරනු ලදුව ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝගයක සඳහන් කර ඇති ආකාරයට රාජ්‍ය හෝ පුද්ගලික අංශයේ කිසියම් පංතියකට හෝ කාණ්ඩයකට අයත් රාජ්‍ය හෝ පුද්ගලික අංශයේ සෑම ව්‍යාපාරයක් සම්බන්ධයෙන්ම අදාල වේ.

ස්වයං රැකියාවල නියුක්ත පුද්ගලයන්ට හා සංක්‍රමික සේවකයන්ට ද මෙම අරමුදලට දායක විය හැකි අතර එහි සාමාජිකත්වය ලබා ගත හැකිය. වර්තමානය වන විට අරමුදලේ ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයන් සංඛ්‍යාව ආසන්න වශයෙන් මිලියන 2.6ක් පමණ වන අතර එකී ප්‍රමාණය සේවායෝජකයින් 79,000කින් ආවරණය කරනු ලබයි. 2019 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට අරමුදලේ වටිනාකම රුපියල් බිලියන 339 ක් පමණ විය. සේ.නි.භා.අ. මණ්ඩලයේ කටයුතු විමධ්‍යගත කිරීම පිණිස සහ සාමාජිකයන්ට වඩා යහපත් සේවාවක් ලබා දෙනු පිණිස 1995 වර්ෂයේදී සේ.නි.භා.අ. මණ්ඩලය විසින් ශාඛා ජාලයක් හඳුන්වා දෙන ලදි.

ප්‍රවෘත්ති

වාර්ෂික වාර්තා සම්මාන තරගාවලියේ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල, කාණ්ඩයේ ජය සේ.නි.භා. අරමුදල් මණ්ඩලයට

ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරි ආයතනයේ රාජ්‍ය අංශය වන රාජ්‍ය මූල්‍ය ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සංගමය (APFASL) විසින් සංවිධානය කල වාර්ෂික වාර්තා සම්මාන තරගාවලියේ...

වැඩිපුර කියවන්න

සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයට වසර 40ක් සම්පූර්ණ වීම

සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයට වසර 40ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිති කරගෙන සෞඛ්‍ය උපදේශයන්ට අනුකූලව මාර්තු 01 දින පවත්වන ලද සර්ව...

වැඩිපුර කියවන්න

නිවේදන හා දැන්වීම්

PROCUREMENT NOTICE

MINISTRY OF FINANCE EMPLOYEES’ TRUST FUND BOARD PROCUREMENT NOTICE HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEMS FOR ETF BOARD Bid File No.: ETF/PROC/A/2021/116 The Chairman of Department Procurement Committee (DPC) – Minor on behalf of the Employees’ Trust Fund Board invites sealed bids...

වැඩිපුර කියවන්න