අප අමතන්න

ප්‍රධාන කාර්යාලය

සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය

19 - 23 මහල්,
"මෙහෙවර පියෙස",
තැ. පෙ. 807,
කිරුළ පාර,
නාරාහේන්පිට,
‍කොළඹ 05.

    +94 11 7747200
         +94 11 7747800
         +94 11 2581704
         +94 11 2368162
         +94 11 2368163
         +94 11 2369897
         +94 11 2369116

         +94 11 2369120
         +94 11 2369056
         +94 11 2369038
         +94 11 2369057
         +94 11 2369106
         +94 11 2368058
         +94 11 2368542

    +94 11 2503917

විමසීම්

විමසීම්

පොදු විමසීම්: inquiry@etfb.lk
සාමාජික සේවාmemserv@etfb.lk
දායක මුදල්: contcoll@etfb.lk
පැමිණිලි: complaint@etfb.lk