කළමනාකරුවන්

ඒ. විදානපතිරණ මහත්මිය

කළමනාකාරිනී
(ප්‍රතිලාභ)


📞 +94 11 7747230

ඒ. ජේ. ආර්. අනුර මහතා

කළමනාකරු
(ස්වයං රැකියා)


📞 +94 11 7747249

ඒ. කේ. එන්. ප්‍රසංගනී මහත්මිය

කළමනාකාරිනී
(නීති)


📞 +94 11 2806166

ඒ. එච්. එන්. ප්‍රියන්ති මහත්මිය

මුදල් කළමනාකාරිනී
(ප්‍රතිලාභ ගෙවීම්)


📞 +94 11 7747224

බී. ඩී. වඩුගේ මහතා

කළමනාකරු
(තොරතුරු තාක්ෂණ)


📞 +94 11 7747807

බී. සරත් මහතා

කළමනාකරු
(පරිපාලන හා මානව සම්පත්)


📞 +94 11 7747816

එච්. එම්. සී. දමයන්ති මහත්මිය

මුල්‍ය කළමනාකාරිනී
(ආයෝජන)


📞 +94 11 7747816

එච්. කේ. කේ. පී. පුෂ්පකුමාර මහතා

කළමනාකරු
(අධිභාර)


📞 +94 11 7747266

අයි. විජේතුංග මහත්මිය

කළමනාකාරිනී
(සාමාජික ගිණුම් - කුඩා කාණ්ඩය)


📞 +94 11 7747254

කේ. එම්. ඩී. ඒ. යූ. ගුණවර්ධන මිය

මුදල් කළමනාකාරිනී
(දායක මුදල් රැස්කිරීම්)


📞 +94 11 7747260

කේ. එච්. එම්. කරුණාරත්න මහතා

කළමනාකරු
(ආයෝජන)


📞 +94 11 7747299

එම්. ඒ. ඩබ්. කුමුදිනී මෙනෙවිය

කළමනාකාරිනී
(මුදල්)


📞 +94 11 7747251

එන්. ජී. බිමන්ත මහතා

කළමනාකරු
(අභ්‍යන්තර විගණන)


📞 +94 11 7747284

එන්. ආර්. එන්. ප්‍රනාන්දු මහත්මිය

කළමනාකාරිනී
(මුදල්)


📞 +94 11 7747815

ආර්. ටී වික්‍රමරත්න මහතා

කළමනාකරු
(මුදල්)


📞 +94 11 7747251

ආර්. ඩීන් මහතා

කළමනාකරු
(සාමාජික ගිණුම් - විශේෂ ඒකකය)


එස්. ආර්. එස්. පුංචිහේවා මහත්මිය

කළමනාකාරිනී
(නීති)


📞 +94 11 7747269

එස්. පී. රාජපක්ෂ මහත්මිය

කළමනාකාරිනී
(නීති)


📞 +94 11 7747270

එස්. වීරසිංහ මහත්මිය

කළමනාකාරිනී
(මානව සම්පත්)


📞+94 11 7747237

ටී. එම්. අයි. ඇමිඩෝන් මහතා

කළමනාකරු
(ප්‍රසම්පාදන)


📞 +94 11 7747235

ටී. එච්. සී. පී. කුමාර මහතා

කළමනාකරු
(ඵලදායිතා)


📞 +94 11 7747222

ඩබ්. ආර්. නන්දසීලි මහත්මිය

කළමනාකාරිනී
(ප්‍රතිලාභ තීරණය කිරීම්)


📞 +94 11 7747226

ඒ. ජී. ජී. ගුනේන්ද්‍ර මහතා

ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු
(ගාල්ල)


📞 +94 91 2231129

බී. බී. සුදුබණ්ඩා මහතා

ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු
(නුවරඑළිය)


📞 +94 52 2224457

සී. අබේගුණසේකර මහත්මිය

ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු
(මාතර)

📞 +94 41 2224366

ඩී. එම්. කේ. ජී. ඒ. දසනායක මහතා

ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු
(නුවර)


📞 +94 81 2237525

ඩී. ඩී. කුලරත්න මහතා

ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු
(රත්නපුර)


📞 +94 45 2222930

ඩී කේ එස් එස් දිසානායක මහතා

ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු
(හම්බන්තොට)


📞 +94 47 2222460

ඩී. කේ. ඩබ්. සෝලංගආරච්චි මහතා

ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු (ගම්පහ)


📞 +94 33 2234520

ඊ. එම්. එස්. කේ. ඒකනායක මහතා

ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු (කුරුණෑගල)


📞 +94 37 2056394

එච්. එම්. අනුර කුමාර මහතා

ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු (කලුතර)


📞 +94 34 2223040

එච්. පී. චන්දිම මහතා

ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු (අනුරාධපුරය)


📞 +94 25 2222150

ජේ. එම්. එස්. බී. තෙන්නකෝන් මහත්මිය

ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු (කෑගල්ල)


📞 +94 35 2222991

ජේ. තමිලලාගන් මහතා

ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු (යාපනය)


📞 +94 21 2220010

කේ. එන්. අශෝක මහතා

ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු (කොළඹ 8-15)


📞 +94 11 7747279

එම්. ඒ. චන්ද්‍රසේන මහතා

ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු (කොළඹ 1-7)


📞 +94 11 7747295

එන්. කේ. යූ. කේ. නාගසිංහ මහතා

ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු (බදුල්ල)


📞 +94 55 2224482

සාගර හේවාගම මහතා

ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු (ත්‍රිකුණාමලය)


📞 +94 26 2056606

එස්. එම්. ගුණසිංහ මහත්මිය

ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු (වවුනියාව)


📞 +94 24 2228225

ජේ.සී. ජයසිංහආරච්චි මහත්මිය

වැඩබලන ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු
(අම්පාර)


📞 +94 063 2222845

එච්. පී. පෙරේරා මහතා

Acting Regional Manager
(Colombo District - Maharagama)