දායක මුදල් ගෙවීම

සේවා යෝජකයන් කොටස් 02කට බෙදා ඇත

මුදල් ප්‍රේෂණය

මුළු මුදල
මූල්‍ය කළමනාකරු (දායක/ එකතු වූ)
සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය
22වන මහල,
“මෙහෙවර පියෙස”,
නාරාහේන්පිට,
කොළඹ 5.

ඉතා වැදගත්

සෑම මාසයක් සදහාම ගෙවිය යුතු දායක මුදල් ඊළග මාසයේ අවසාන වැඩ කරන දිනට හෝ එදිනට පෙර මණ්ඩලයට ලැබිය යුතු වේ.

අතින් මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීමේ ක්‍රමය ​(චෙක්පත්, මුදල් සහ මුදල් ඇණවුම් මගින් ගෙවිම් සිදු කිරීම)

සියළුම ගෙවීම්, නිසි පරිදි පුරවන ලද ආර් 1/ආර් 4 ප්‍රේෂණ නි‍වේදන අනුපිටපත සහිතව ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය විසින් අදාළ ගෙවීම ලබාගත් බවට සහතිකයක් වශයෙන් ප්‍රේෂණ නිවේදනයේ අනුපිටපත දින මුද්‍රාව තබා සේවායෝඡක වෙත භාර දෙනු ලැබේ.
 1. සියඵම චෙක්පත්/Bank Drafts “සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය” නමින් ලියා ‍රේඛනය කළ යුතුවේ. මුදල් ඇණවුම් “සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය” නමින් නිකුත් කළ යුතු අතර, ඒවා මාරු කරන කාර්යාලය “ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය” යනුවෙන් සටහන් කළ යුතුයි.
 2. චෙක්පත් සහ මුදල් ඇණවුම් නාරාහේන්පිට ප්‍රධාන කාර්යාලයට, කොළඹ කොටුව කාර්යාලයට සහ ගම්පහ, නුවර, මාතර, කුරුණෑගල, ගාල්ල, රත්නපුර, අනුරාධපුර, කඑතර, හැටන්, බදුල්ල, කෑගල්ල, හම්බන්තොට, අම්පාර සහ යාපනය කාර්යාලවලට භාරදිය හැක.
 3. මුදලින් සිදු කරන ගෙවීම්, ලංකා බැංකුව ටොරිංටන් ශාඛාව, ලංකා බැංකුව අධිශ්‍රේණි ශාඛාව පිටකොටුව සහ මහඡන බැංකුව නාරාහේන්පිට යන බැංකු ශාඛාවන්හි භාරගනු ලැබේ.
 4.  චෙක්පතක හෝ මුදල් ඇණවුමක සදහන් මුදල ප්‍රේෂණ නිවේදනයේ සදහන් මුදලට සමාන විය යුතුයි.
 5. හිඟ දායක මුදල් සදහා ගෙවීම් කරන අවස්ථාවල දී එක් එක් මාසය වෙනුවෙන් වෙන් වෙන් වශයෙන් ප්‍රේෂණ නිවේදන ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එසේ නැතහොත් ගෙවන මුඑ මුදල සදහා විස්තර ඇතුලත් ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.
 6. ආර් 1 ප්‍රේෂණ නිවේදනය මගින් දායක මුදල් ගෙවන ආයතන පසු කාලයක සේවක සංඛ්‍යාය ට වඩා අඩු වුව ද භාවිතා කරන ප්‍රේෂණ නිවේදන වර්ගය වෙනස් නොකළ යුතුයි. දායක මුදල් ගෙවීම සදහා සියළුම රාජ්‍ය ආයතන, අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන භාවිතා කළයුතු වන්නේ ආර් 1 ප්‍රේෂණ නි‍වේදනයයි. සේවක විස්තර ආකෘති 11 වාර්තාවන් මගින් අර්ධ වාර්ෂිකව ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. වැඩි විස්තර දුරකථන අංක +94 11 7747259 මගින් කළමණාකරු – සාමාඡික ගිණුමි (විශාල කාණ්ඩය) වෙතින් ලබාගත හැක.

සේවක සංඛ්‍යාව 15 ට වඩා වැඩිවීම හේතුවෙන් ප්‍රේෂණ නිවේදනය ආර් 4 සිට ආර් 1 වශයෙන් වෙනස් කළ යුතු අවස්ථාවල දී, එම වෙනස් කිරීමට පෙර දුරකථන අංක  +94 11 7747264 මගින් අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාගත යුතුයි.

වැදගත්

දායක මුදල් ගෙවීම සදහා, 15 ට වඩා වැඩි සේවක සංඛ්‍යාවක් සිටින සේවායෝඡකයින් විසින් ආර් 1 ප්‍රේෂණ නිවේදනය ද, 15 ට වඩා අඩු සේවක සංඛ්‍යාවක් සිටින සේවායෝඡකයින් විසින් ආර් 4 ප්‍රේෂණ නිවේදනය ද භාවිතා කළ යුතු ‍වේ.

වැඩි විස්තර සදහා දුරකථන අංක +94 11 7747260+94 11 7747263 විමසන්න.

විද්‍යුත් මාධ්‍ය (අන්තර්ඡාලය) හරහා ගෙවීම් කිරීම

සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය විසින්, ඉතාමත් පහසුවෙන් හා ඉක්මනින් ගෙවීම් කිරීමේ ක්‍රමයක් වශයෙන් විද්‍යුත් බැංකුකරණ ක්‍රියාවලිය හදුන්වා දී ඇත

 1. සේවායෝඡකයින් හට අන්තර්ඡාලය හරහා තම කාර්යාලයේ හෝ වෙනත් ඕනෑම ස්ථානයක සිට හෝ දවසේ පැය 24 පුරාම සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය වෙත ගෙවීම් සිදුකිරීමත්, සේවක විස්තර සැපයීමත් කළ හැක.
 2. ලංකා බැංකුව, මහඡන බැංකුව, කොමර්ෂල් බැංකුව, හැටන් නැෂනල් බැංකුව, සම්පත් බැංකුව සහ ඡාතික සංවර්ධන බැංකුව යන බැංකුවල ගිණුම් හිමියන්ට දැනට මෙම සේවාව සපයනු ලැබේ
 3. ඊ.ටී.එෆ්. විද්‍යුත් බැංකුකරණ ක්‍රියාවලියට ලියාපදිංචිවීම සඳහා පහත සඳහන් නිළධාරීන් අමතන්න.

ලංකා බැංකුව

  අරුණ අස්මඩල මහතා
       කළමණාකරු – පාරිභෝගික සේවා
       ලංකා බැංකුව ආයතනික ශාඛාව

 +94 11 2471613
       +94 11 2203104

ලංකා බැංකුව

  ඩිලන්කා ගමගේ මහත්මිය
       පාරිභෝගික සම්බන්ධතා නිළධාරි
       ලංකා බැංකුව ආයතනික ශාඛාව

 +94 11 2203108
       +94 11 2399560

මහඡන බැංකුව​

  ඩී. එස්. දුෂාන් ‍ඡයසේකර මහතා
       මාණ්ඩලික සහකාර
       මහඡන බැංකුව
       නාරාහේන්පිට ශාඛාව 

 +94 11 2594503

මහඡන බැංකුව​

   කේ. එමි. උපමාලි මහත්මිය
        මාණ්ඩලික සහකාර
        මහඡන බැංකුව
        නාරාහේන්පිට ශාඛාව 

  +94 11 2594503  

කොමර්ෂල් බැංකුව

  බ්‍රයන් තෝමස් මහතා
       කණිෂ්ඨ විධායක නිළධාරි
       විද්‍යුත් බැංකුකරණ මධ්‍යස්ථානය
       කොමර්ෂල් බැංකුව

 +94 11 2353480

කොමර්ෂල් බැංකුව

  මලිත් කුරේ මහතා
       සහකාර විධායක නිළධාරි
       විද්‍යුත් බැංකුකරණ මධ්‍යස්ථානය
       කොමර්ෂල් බැංකුව

 +94 11 2353594
       +94 11 4718241

සම්පත් බැංකුව

  විදුෂි විතාන මහත්මිය
       කණිෂ්ඨ විධායක නිළධාරි
       ශාඛා ඡාල මධ්‍යස්ථානය
       සම්පත් බැංකුව

 +94 11 4730593
       +94 11 4730572

සම්පත් බැංකුව

  අමිත් හේවාවිතාරණ මහතා
       කණිෂ්ඨ විධායක නිළධාරි
       ශාඛා ඡාල මධ්‍යස්ථානය
       සම්පත් බැංකුව

  +94 11 4730593
        +94 11 4730572

හැටන් නැෂනල් බැංකුව

  රොහාන් පෙරේරා මහතා
       සන්නාම කළමණාකරු
       HNB Payfast ඒකකය
       හැටන් නැෂනල් බැංකුව

 +94 11 2661976 
       +94 11 2661960 

හැටන් නැෂනල් බැංකුව

  ගිහාන් විතානගේ මහතා
       බැංකු සහකාර
       HNB Payfast ඒකකය
       හැටන් නැෂනල් බැංකුව

 +94 11 2661976
       +94 11 2661960

ජාතික සංවර්ධන බැංකුව

  බෝධි ගමගේ මහත්මිය
       නියෝජ්‍ය කළමණාකරු
       ජාතික සංවර්ධන බැංකුව

 +94 11 2448448
       දිගුව : 3397

 

ජාතික සංවර්ධන බැංකුව

  තනූජ ජයසූරිය මහතා
       බැංකු සහකාර
       ජාතික සංවර්ධන බැංකුව

  +94 11 2448448
        දිගුව 3396

 1. අන්තර්ඡාලය හරහා චුම්බක මාධ්‍යයෙන් (Magnetic Media) ආකෘති 11/ආර් 4 (සේවක විස්තර) අත්පතනය කිරීම (upload) සදහා අවශ්‍ය වන ලිපිගොනු ආකෘතිය ආකෘති 11/ආර් 4 සේවකදත්ත ලිපිගොනු ආකෘති විස්තර මගින් ලබා දී ඇත. ගෙවීම් සිදු කිරීමට පෙර සේවකයින්ගේ දායක මුදල් අත්පතනය කිරීම (upload) සදහා විස්තර කළමණාකරු සාමාඡික ගිණුමි (විශාල කාණ්ඩය) ගෙන් ලබා ගත යුතුයි. (දුරකථන අංකය 011 2369596)
 2. අධිභාර ගෙවීම සදහා, අධිභාර නිවේදන අංකය සදහන් කිරීම අනිවාර්ය වේ.
 3. සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය විසින් අන්තර්ඡාලය තුලින් සිදු කරන ගෙවිම් සදහා රිසිට්පත් නිකුත් කරනු නොලැබේ. ගෙවිම් සනාථ කර ගැනීම සදහා පරිගණකය තුලින් රිසිට්පතක් ලබාගන්න.

දඩ මුදල් / අධිභාර

ප්‍රමාද වී ලැබෙන ගෙවීම් සඳහා (ගණනය කරන ලද දායක මුදලට වඩා අඩු මුදලක් ගෙවා ඇති විට සම්පූර්ණ මුදලට වඩා අඩුවෙන් ගෙවා ඇති දින ගණනට අනුව දඩ මුදලක් එකතු වනු ඇත.)

ප්‍රමාද වී ලැබෙන ගෙවීම් සඳහා දායක මුදල මත ගෙවිය යුතු අධිභාරය
දින 10ක් නොඉක්මවූ ප්‍රමාදයක් සඳහා
5%
දින 11 සිට මාස 01 අතර කාලයක ප්‍රමාදයක් සඳහා
15%
මාස 01 සිට මාස 03 අතර කාලයක ප්‍රමාදයක් සඳහා
20%
මාස 03 සිට මාස 06ක් අතර කාලයක ප්‍රමාදයක් සඳහා
30%
මාස 06 සිට මාස 12 අතර කාලයක ප්‍රමාදයක් සඳහා
40%
මාස 12ක් ඉක්මවූ ප්‍රමාදයක් සඳහා
50%

ප්‍රමාද වී ලැ‍බෙන වාර්තා (ආකෘති පත්‍ර II)

R1 නමැති මුදල් ගෙවීමේ ආකෘති පත්‍රය යටතේ සේ.නි.භා.අ.ම. දායක මුදල් යැවීමට බැඳී සිටින සේවා යෝජකයන් විසින් පහත සඳහන් ආකාරයට එක් එක් මාසයේදී තම ආයතනය තුළ සිටින සේවකයන් වෙනුවට කරනු ලබන දායක මුදල් පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් කරමින් අර්ධ වාර්ෂිකව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

∎ 1 වන අර්ධ වාර්ෂික වාර්තාව (ජනවාරි සිට ජුනි දක්වා) එම වර්ෂයේ අගෝස්තු 31 දින හෝ ඊට පෙර
∎ 2 වන අර්ධ වාර්ෂික වාර්තාව (ජුලි සිට දෙසැම්බර් දක්වා) ඊළඟ වර්ෂයේ පෙබරවාරි 28 දින හෝ ඊට පෙර

නියමිත දිනට පසු ඉහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරන සේවා යෝජකයන් විධි වූ පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද හා නිවැරදි වාර්තාවක් නියමින දින හෝ ඊට පෙර මණ්ඩලයට ලැබුණු අවසාන දින සිට සෑම සම්පූර්ණ මාසයකට හෝ ඉන් කොටසකට අදාල වාර්තාවක දායක මුදලින් 1%ක ප්‍රමාණයක් අධිභාරය වශයෙන් ගෙවිය යුතුය.

සේවා යෝජකයන් සේ.නි.භා.අ. හි ලියාපදිංචි කිරීම

දායක මුදල් ගෙවීමට පෙර සේ.අ.අ. මෙන් සේ.නි.භා.අ. ට ලියාපදිංචි වීමේ ක්‍රියාපටිපාටියක් නොමැත.

 1. ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර ඇති හා තම පළමු සේවකයා බඳවා ගෙන ඇති සේවා දායකයෙකුගේ පළමු හා පුධානතම රාජකාරිය වන්නේ තම ව්‍යාපාරය කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි කර ඒ සඳහා ලියාපදිංචි අංකයක් ලබා ගැනීමයි.
 2. කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලියාපදිංචි අංකයක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව සේවා දායකයා විසින් සේ.නි.භා.අ. කාර්යාලයට ලිඛිතව දැන්වීමෙන් හෝ පෞද්ගලිකව පැමිණීමෙන් අදාල ආකෘති පත්‍ර සහ උපදෙස් ලබාගෙන සේ.නිභා.අ. ට ගෙවීම් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.
 3. සේ.නි.භා.අ. මණ්ඩලයට පළමු දායක මුදල ලැබීමෙන් අනතුරුව එම සේවා දායකයාගේ නම සේ.නි.භා.අ. ඇති “දායක මුදල් ගෙවන සේවා යෝජකයන්ගේ ලැයිස්තුවට” ඇතුළත් කරනු ලැබේ.

සේ.නි.භා.අ. සඳහා වෙනම ලියාපදිංචි වීමේ ක්‍රමයක් නොමැත. එහෙයින් සේ.නි.භා.අ. විසින් තම ගෙවීම් හා වෙනත් කටයුතුවලදී සේ.අ.අරමුදලේ ලියාපදිංචි අංකය භාවිත කරයි. සේ.අ.අ. සඳහා අංකයක් ලබා ගෙන නොමැති නව සේවා යෝජකයන්ට කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සේ.අ.අරමුදලේ ලියාපදිංචි අංකයක් ලබා ගන්නා කතක් තම ගෙවීම්වලදී යොදා ගැනීමට සේ.නි.භා.අ. මණ්ඩලයේ දායක මුදල්/ එකතු වූ මුදල් අංශයෙන් තාවකාලික අංකයක් ලබා ගත හැකිය

සාමාජිකයන් සඳහා අංක ලබා දීම

තම සේවකයන්ට අංක ලබා දීම සේවා යෝජකයාගේ වගකීම වේ.

 1. කිසිම හේතුවක් යටතේ කිසියම් සේවකයෙකුට ලබා දුන් අංකයක් ඔහු එම ආයකනයෙන් ඉවත් වූ විටදී පවා වෙනත් සේවකයෙකුට ලබා දිය නොහැක.
 2. සේ.නි.භා.අ. ආපසු ලබා ගත් ඉල්ලා අස්වූ සේවකයකු එම සමාගමට නැව බඳවා ගනු ලැබූ අවස්ථාවකදී ඔහුට නව අංකයක් ලබා දිය යුතුය.

සාමාජිකත්වය සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ කවුද?

රැකියාවේ ස්වභාවය අදාල නොවේ. රැකියාවේ වර්ගීකරණය වැදගත් නොවේ. ස්ථිර, තාවකාලික, ආධුනික, අනියම් හෝ වැඩ මුර අනුව සේවය කරන්නන් වැනි ඕනෑම වර්ගයක සේවකයන් සඳහා සේවා යෝජකයා විසින් දායක මුදල් ගෙවිය යුතුය.

 1. කළ වැඩ කොටස අනුව ගෙවීම් කරන, කොන්ත්‍රාත් ලදනම මත, කොමිෂන් පදනම මත යනාදී ඕනෑම ආකාරයක සේවයක් ඉටු කරන සේවකයෝ සාමාජිකත්වය සඳහා සුදුසුකම් ලබති.

වගකීම් පැහැර හරින සේවා යෝජකයන් සඳහා ගනු ලබන නෛතික ක්‍රියාමාර්ග

බලය ක්‍රියාත්මක කරන හා නඩු පවරන නිළධාරීන් විසින් වගකීම් පැහැර හරින හා දායක මුදල් නොගෙවන සේවා යෝජකයන්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබයි. 1980 අංක 46 දරණ සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් පනත සහ එහි සංශෝධන වල සඳහන් පරිදි අරමුදලට දායක මුදල් ගෙවීමට බැඳී සිටින සෑම සේවා යෝජකයෙක්ම නියමිත වේලාවට එම අරමුදලට දායක මුදල් ගෙවිය යුතුය. එසේ නොකළ හොත් බලය ක්‍රියාත්මක කරන හා නඩු පවරන නිළධාරීන් විසින් එම වගකීම පැහැර හරින සහ දියක මුදල් නොගෙවන සේවා යෝජකයන්ට එරෙහිව ගත හැකි සියලුම ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් අමතර අධිභාරයක්ද සමඟ එකී මුදල් අය කර ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇත.

දායක මුදල් අඩුවෙන් ගෙවන හෝ නොගෙවන අවස්ථාවකදී එයට එරෙහිව, ඕනෑම සේවකයෙකුට දිවුරුම් පෙත්සමක් සමඟ ලිඛිත ලියවිල්ලක් සභාපතිවරයාට සාමාන්‍යාධිකාරිවරයාට හෝ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයාට හෝ ඕනෑම ප්‍රාදේශීය ව්‍යාපාර කළමනාකරුවෙකුට ඉදිරිපත් කළ හැකිය. සේවකයන්ට තම සේවා යෝජකයාට එරෙහිව සිදු කරන පැමිණිලි ලිපි, ඊ මේල් මගින් හෝ පෞද්ගලිකව පැමිණ සේ.නි.භා.අ. නිළධාරීන්ට ඉදිරිපත් කළ හැකිය. සේ.නි.භා.අ.ම. මගින් නිකුත් කරන නියෝග වලට අනුකූලව කටයුතු නොකළ හොත් සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරැකීම සඳහා අදාල සේවා යෝජකයන්ට එරෙහිව නිතිමය පියවර ගනු ලැබේ.