ප්‍රතිලාභ – පොදු ප්‍රශ්න

සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් සාමාජිකයන් සම්බන්ධයෙන් එසේ ගිණුම් ඒකාබද්ධ කිරීමක් අවශ්‍ය නොවේ. ප්‍රතිලාභ අයදුම් කිරීමේදී එක් එක් සේව්‍යයා වෙනුවෙන් අයදුම්පතක් බැගින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 

එසේ කළ නොහැකිය. රැකියාවෙන් ඉවත්වීමෙන් පසුව පමණක් අරමුද‍ල් ශේෂය ඉල්ලුම් කළ හැකිය. සමාගම් සමූහයක එක් සමාගමකින් තවත් සමාගමකට සේවය සඳහා අනුයුක්ත කිරීම හෝ ස්ථාන මාරු කිරීම සේවයෙන් ඉවත් වීමක් ලෙස නොසැලකේ.

රැකියාවකින් ඉවත් වී අරමුදල් ශේෂය ලබාගැනීමෙන් පසුව එම රැකියාවෙන් ඉවත් වූ දිනයේ සිට වර්ෂ පහක් ගතවන තුරු, සේවය අවසන් වීමක් සිදු වුවද  අරමුදල් ශේෂය ලබාගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ නොහැකිය.

එසේ ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට දැනට පහසුකම් සලසා නැත. එහෙත් “වියන” නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සාමාජිකයන්ට අඩු පොලී අනුපාත මත නිවාස ණයක් ලබා ගත හැක.

“වියන” නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය සමග ඇති කරගෙන තිබෙන ගිවිසුමෙහි ඇතුලත් නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට යටත්ව එන්ඩීබී බැංකුව විසින් ණය මුදල් ලබා දෙනු ඇත. මෙම ප්‍රතිලාභය සඳහා මූලික අවශ්‍යතා වනුයේ අරමුදලේ වර්ෂ පහක අඛණ්ඩ සාමාජිකත්වයක් තිබීම සහ සාමාජිකයාගේ ගිණුමෙහි නියමිත ශේෂයක් තිබීමයි. වැඩි විස්තර එන්ඩීබී බැංකුවෙන් විමසා දැන ගත හැකිය.

සාමාජිකයා හට පමණක් ප්‍රතිලාභ හිමිය. කෙසේ වෙතත් ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රම මගින් (උදාහරණයක් වශයෙන් හෘද සැත්කමකදී ලැබෙන මූල්‍යාධාර) සාමාජිකයාගේ පවුලේ අයට ද සහනයක් සැලසේ. පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සාමාජිකයාගේ දරුවන් හට ප්‍රතිලාභ හිමි වේ. 

සියළුම ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රම යටතේ ප්‍රතිලාභ ලැබීම සඳහා සාමාජිකයෙකුගේ වයස අවුරුදු 70 ට අඩු විය යුතුය. එහෙත්, අරමුදලේ වර්ෂ 25 ක සාමාජිකත්වයක් තිබෙන සහ එම කාලය තුල අරමුදල් ශේෂය ආපසු ලබාගෙන නොමැති අවුරුදු 70 ට වැඩි සාමාජිකයන් හට ද ප්‍රතිලාභ හිමිකම් ඇත.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වන පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් වැඩි ලකුණු ලබාගන්නා සාමාජිකයන්ගේ දරුවන් මූල්‍ය ප්‍රතිලාභ සඳහා සුදුසුකම් ලබති. වර්ෂයකට දරුවන් 9000 ක් වෙනුවෙන් එක් දරුවෙක් සඳහා රු. 15,000/- ක් බැගින් අරමුදලෙන් මූල්‍ය ප්‍රදාන පිරිනමනු ලැබේ.

 

සේවක අර්ථසාධකඅරමුදල සඳහා සිදුකරන ලද නම්කිරීම පදනම් කරගෙන සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය මියගිය සාමාජිකයන්ගේ යැපෙන්නන් හට හිමි ප්‍රතිලාභ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනු ඇත. සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් ප්‍රතිලාභ ලැබීම සඳහා අරමුදලේ සාමාජිකයන් විසින් ඉදිරිපත් කරන නම්කිරීම් මණ්ඩලය විසින් භාර ගනු නොලැබේ.

මණ්ඩලයෙහි නීති අංශය වෙත එවැනි ආරවුල් සහගත ප්‍රතිලාභ අයදුම්පත් උපදෙස් සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ඇත. මියගිය සාමාජිකයෙකුගේ නීත්‍යානුකූල උරුමකරුවන් හට ප්‍රතිලාභ ගෙවීම නිශ්චය කිරීමේදී මණ්ඩලයේ තීරණය අවසාන තීරණය වනු ඇත.

දැනට එවැනි ප්‍රතිලාභ ක්‍රමයක් නොමැත. කෙසේ වෙතත් ඉදිරියේදී එවැනි ප්‍රතිලාභ යෝජනාක්‍රම හඳුන්වා දීමට කටයුතු කරනු ඇත.

නැත. මෙම යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සාමාජිකයෙකු සිය සම්පූර්ණ සේවාකාලය තුල දී රු.50,000/- ක උපරිමයට යටත්ව ප්‍රතිලාභ සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ ය.