බාගතකිරීම්

සේවායෝජකයින් ලියාපදිංචි කිරීම, ආර් 1 සහ ආර් 4 ආකෘති පත්‍ර හා උපදෙස්

නැවත පැමිණීමේ ආකෘතිය II, සාරාංශය සහ උපදෙස්

හිමිකම් ඉල්ලුම්

මරණ හිමිකම් ඉල්ලුම්

වැඩි විස්තර

Completion of death claim application - Form VIII is mandatory when applying for benefits of a deceased member.

If the deceased member has worked in several institutions, has been absorbed into the pension status in a local government institution or if several applicants are applying for benefits, the following applications should also be completed.

වැඩි විස්තර

සෙසු ඉල්ලුම්කරුවන් විසින් සම්පූර්ණ කල යුතුයි

වැඩි විස්තර

පළාත් පාලන සේවයේ විශ්‍රාම වැටුප් තත්ත්වයට අන්තර්ග්‍රහණය කරන ලද සේවකයින් වෙනුවෙන් සේවායෝජක විසින් මෙම ආකෘති පත්‍රය සම්පූර්ණ කල යුතුයි.

ප්‍රතිලාභ ඉල්ලුම්

ස්වයං රැකියා සහ සංක්‍රමණික

ඊ-සේවාවන්

බංගලා වෙන්කිරීම්

ප්‍රකාශන

වෙනත් බාගතකිරීම්